The second World Congress of Scottish Literatures will be held in Vancouver, British Columbia, Canada from June 21-25, 2017 in conjunction with the annual meeting of the Eighteenth-Century Scottish Studies Society.  The conference’s subtitle, “Dialogues and Diasporas,” speaks to the range of ways in which Scotland is articulated both at home and within a global context.  At the same time, it acknowledges the multiple roles Scotland has played in the production of both globalism and localism.

The geographical location of the conference on the West Coast of Canada draws particular attention to two key themes of the conference:

1. Indigenous/Scottish relations and 2. Transpacific/Scottish connections

The steering committee welcomes proposals for papers that explore these or any of the following themes in relation to Scotland’s literatures in English, Scots and/or Gaelic.   

 •      Imagining Scotland at home and abroad
 •      Connections between Scottish/non-Scottish writers, texts, genres
 •      Diaspora, migration and immigration
 •      Scotland in/and empire
 •      Globality, locality, glocalism
 •      Scottish literature/world literature
 •      Teaching Scottish literature in the world/teaching world literature in Scotland
 •      Scotland and the transatlantic 
 •      Internal dialogues in Scottish writing
 •      Scottish literature and the dialogue across time
 •      Scotland, race and indigeneity

We also welcome pre-organized panels on any of these topics.  In keeping with the conference’s focus on dialogue and in order to maximize discussion and participation, panel organizers are encouraged to explore alternatives to the traditional format  of three to four papers: workshops, roundtables, lightning talks, pecha kucha.

Please note that in the interests of involving as many people as possible, participants are asked to present only one paper at the meeting; however, they may also serve on a roundtable/discussion or as a discussant.  Papers in English, Scots, Gaelic, French and indigenous languages are welcomed, however the conference is unable to provide translation services.  

The initial date for proposals was Oct. 1, but we will still accept submissions until Dec. 1, 2016.  

Please send submissions to: Leith Davis at scotlit@sfu.ca

All participants must be members of the International Association for the Study of Scottish Literature at the time of the Congress.

Gairm Phàipearan

Thèid dàrna Còmhdhail na Cruinne airson Litreachas na h-Alba a chumail ann an Bhancùbhar, Coloimbia Bhreatannach, Canada bhon 21-25 den Ògmhios 2017. Thèid coinneamh bhliadhnail an Eighteenth-Century Scottish Studies Society a chumail aig an aon àm.  Tha fo-thiotal na Còmhdhalach, “Co-Chòmhradh agus Craobh-Sgaoileadh Sliochd” ag amas air na dòighean eadar-dhealaichte a tha Alba ga cur an cèill, an dà chuid aig an taigh agus ann an co-theacsa an t-saoghail mhòir. Aig an aon àm, thathar a’ toirt fa-near gu bheil iomadh làmh air a bhith aig Alba ann a bhith a’ cruthachadh cruinneachas agus ionadaileachd.

Tha dachaigh na Còmhdhalach, air costa siar Chanada a’ toirt aire shònraichte gu dà phrìomh-chuspair a bhios aig a’ cho-labhairt:

1. An dàimh eadar Tùsanaich/Albannaich agus 2. ceanglaichean Thar-Chuain Sèimh/ Albannach

Tha a’ chomataidh-stiùiridh a’ cur fàilte air molaidhean airson phàipearan air litreachasan na h-Alba ann am Beurla, Albais agus/ neo Gàidhlig a bhios a’ rannsachadh nan cuspairean sin neo gin de na cuspairean a leanas:

 • Beachdachadh air Alba aig an taigh agus thall-thairis
 • Ceanglaichean eadar sgrìobhadairean, teacsaichean, gnèithean-sgrìobhaidh Albannach/neo-Albannach
 • Craobh-Sgaoileadh sliochd, imrich agus in-imrich
 • Alba ann an/agus ìmpireachd
 • Cruinneachas, ionadas, cruinn-ionadas
 • Litreachas Albannach/litreachas an t-saoghail mhòir
 • Teagasg litreachas Albannach anns an t-saoghal mhòr/ teagasg litreachas an t-saoghail mhòir ann an Alba
 • Alba agus an tar-Atlantaigeach
 • Fèin-chòmhraidhean ann an sgrìobhadh Albannach
 • Litreachas Albannach agus an co-chòmhradh thar tìm
 • Alba, cinneadh agus dùthchasachd

Tha sinn cuideachd a’ cur fàilte air pannalan ro-eagraichte air na cuspairean sin. Thathar a’ moladh do luchd-eagrachaidh nam pannalan smaoineachadh air roghainnean eile seach an dòigh àbhaisteach le trì neo ceithir phàipearan: bùithtean-obrach, cruinn-bhùird, òraidean-dealanaich, pecha kucha. Tha seo a’ tighinn a rèir fòcas na co-labhairt air co-chòmhradh agus bidh e a’ brosnachadh deasbad am measg luchd na co-labhairt.

Thoiribh an aire gu bheilear a’ ceadachadh aon phàipear a-mhàin do ghach neach gus am bi cothrom aig àireamh nas motha de dhaoine bruidhinn; ach faodaidh aon neach pàipear a thoirt seachad agus cuideachd a bhith air cruinn-bhòrd/deasbad neo mar neach-deasbaid. Cuirear fàilte air pàipearan air an lìbhrigeadh ann am Beurla, Albais, Gàidhlig, Fraingis agus cànanan tùsanach, ach cha tèid aig a’ cho-labhairt air seirbheis eadar-theangachaidh a thoirt seachad

Ceann-ama phàipearan agus phannalan a mholadh: a’ chiad latha den Dàmhair 2016.

Cuiribh molaidhean/geàrr-chunntasan do: Leith Davis aig scotlit@sfu.ca

Feumaidh compàirtichean uile a bhith nam buill de Chomann Eadar-Nàiseanta airson Sgrùdadh Litreachas na h-Alba.

(Thanks to Dr Sìm Innes [University of Glasgow] for providing the Gaelic translation of the CFP)

.

Advertisements